Medlemsreglement

Generelle bestemmelser

B-72 anvender avtalegiro for betaling av medlems- og treningskontingenter. Ved utmeldelse er det en måneds oppsigelse fra førstkommende månedsstart.

Trenings- og medlemsavgift blir sendt ut i januar og august med 14 dagers betalingsfrist. Er ikke beløpet betalt innen fristen påløper faktureringgebyr og purregebyr. Blir faktura fortsatt ikke betalt går fakturaen til videre inndrivelse / inkasso.

Betalt treningsavgift gir medlemmet rett til å delta på klubbens organiserte treninger så fremt spilleren ikke er utestengt eller suspendert av NIF eller av klubben. Betalt treningsavgift gir ikke spilleren rett til fri bruk av B-72 hallen utenfor de ordinære treningstidene..

Trenerne i klubben deler spillerne inn i ulike grupper som medlemmet får tilbud om å være med i.

B-72 kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og lignende.

Det er kun trenere og de spillerne som er med i treningsgruppen som har tilgang til spilleflaten i klubbens treningstider.

B-72 fastsetter de trivselsregler og foreldrevett-reglene som gjelder i hallen.  Medlemmet forplikter seg til å følge disse reglene samt anvisninger som de ansatte i klubben gir.

B-72 fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i bordtennishallen.

Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi ny adresse, telefon, e-mail, endring av navn, endring av bankkonto m.m.

De til enhver tid gjeldende satser er å finne på klubbens hjemmesider. Det er årlig prisjustering i forbindelse med årsmøtet i mars. Prisjusteringene vil gjelde fra perioden som begynner 1.juli.

Medlemskontingenten forutsetter at man deltar på minst en turnering i løp av sesongen som dugnad. Om man ikke deltar får man en tilleggsats på 700kr.

Oppsigelse av trenings- eller medlemsavtalen

Oppsigelsestiden varer ut inneværende periode. Hvis man for eksempel sier opp medlemskapet sitt 2.juli vil man være betalingspliktig ut året. Man betaler da for perioden 1.juli til 31.desember, men vil ikke lenger være medlem 1.januar. Utmelding er kun gyldig når den er gjort via hjemmesiden til B-72. Via hjemmesiden vil spilleren motta en automatisk kvittering på at utmeldingen er mottatt. Medlemmet plikter å betale uavhengig av treningsmengde. Utmelding har aldri tilbakevirkende kraft.

B-72 avslutter medlemskapet

B-72 forbeholder seg retten til å si opp medlems- og treningsavtaler dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på B-72 sine retningslinjer:

  • Tyveri eller hærverk i hallen eller på turneringer, treningssamlinger eller seriespill.
  • Manglende betaling av trenings- eller medlemsavgift etter forfalt purring
  • Truende oppførsel ovenfor andre tilknyttet B-72 eller andre i forbindelse med aktivitet i regi av B-72.
  • Brudd på NIF sitt dopingreglementet.
  • Oppførsel som bringer sporten eller klubben i vanry.
  • Ved grovt tilfelle eller gjentatte ganger nekter å etterkomme trivselsregler etter anmodning fra de ansatte.
  • Grove brudd på NIF sitt regelverk

Personopplysninger

Medlemmet samtykker i at B-72 får samle inn og registrer informasjon om medlemmet i henhold til personopplysningsloven, i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan bli sendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra B-72.

Endring av medlemsvilkår

B-72 kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer vil kunngjøres tydelig gjennom oppslag i hallen og på hjemmesiden.